بفرمایید آزادی – ایران پس از جمهوری اسلامی، چگونه؟ کدام نقشه راه؟

از لحاظ فرم و ساختار سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی را چگونه می خواهید؟

نقشه راه رسیدن به این مقصد کدام است؟

آیا با رفتن رژیم جمهوری اسلامی کشور وارد خلا سیاسی خواهد شد ؟

تجزیه ایران چطور؟ یا جنگ و ویرانی داخلی؟

تکلیف سپاه پاسداران و نیروی نظامی و انتظامی ایران چه خواهد بود؟

و چند پرسش اساسی دیگر از برنامه های محتمل دوران گذار

میهمان: فواد پاشایی، رایزن حزب مشروطه ایران