بفرمایید آزادی – ایرانیان خارج از کشور

جایگاه ایرانیان خارج از کشور در معادلات مهم سیاسی و اجتماعی داخل کشور چیست؟
در چهل سال گذشته، ایرانیانی که در کشورهای دیگر – عموما اروپایی و آمریکایی – زندگی میکردند، تا چه حد خود را پیگیر مسائل ایران میدانستند؟
آیا ایرانیان خارج از کشور در انجام دادن وظایف خود کوتاهی کرده اند؟
نقش آنان در آینده چیست و چه باید باشد؟
گفت و گویی بین عادل شریفی و اختر قاسمی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر