بفرمایید آزادی- افزایش تعرفه خدمات پزشکی با فقرا چه می‌کند؟

آیا سهم دارو و درمان در سبد هزینه خانوار از این کمتر خواهد شد؟ درمان کرونا در ایران تا چه قدر رایگان است؟ در این قسمت از برنامه بفرمایید آزادی از اخبار موج دوم شیوع کرونا در ایران می گوییم.

میهمان برنامه: دکتر حسن نایب‌هاشم ؛ پزشک و فعال حقوق بشر