بفرمایید آزادی – آیا جنبش زنان رادیکال میشود؟

شاپرک شجری زاده با شور و حرارت و جنگندگی که این روزها در وجود بانوان ایران به وضوح می توان دید میهمان #بفرمایید_آزادی بود
او می گوید این روز ها مردم رادیکال تر شده اند.