برنامه چارچوب – تبعیض خبری و تبعیض رسانه ای

در رسانه‌های فارسی زبان به بهانه های مختلف، تبعیضهای خبری اتفاق می افتد.
بهانه هایی از جنس نبود خبرنگار یا منبع محلی معتبر اما با توجه به نوع تبعیضها به نظر می‌رسد مسئله جدی تر و هدفمندتر باشد.

اما ریشه ها و علل این نوع برخورد چیست؟