بررسی قتلهای ناموسی در ایران – آسیه امینی

رگباری از خبرهای ناگوار در این هفته ها در فضای مجازی و رسانه ها منتشر میشود . کرونا جان هزاران نفر را میگیرد و فقر در جامعه ایران بیداد میکند . دزدی و فساد و اختلاس امری عادی و روزمره شده است و بی کفایتی حاکمیت در ایران هر روز بیش از پیش رخ مینمایاند. اما در میان این همه خبرهای ناخوشایند ، برخی بیشتر و عمیق تر از دیگر اتفاقات دل ایرانیان را سوزاند و و همه را بهتی عمیق فرو برد . پدری سر دختر خود را با داس از بدن جدا کرد و برادری خواهر خود را با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند . این اخبار ادامه هم داشت . در جایی دیگر پدری دخترش را با ضربات میله ای آهنی از پا درآورد. در تمام این اتفاقات باورنکردنی ، قاتلان ادعا کردند که ناموس و شرفشان زیر سوال رفته است . آنها میگویند برای حفظ آبرو و شرفشان ، جان عزیزان خود را گرفته اند . قتلهای ناموسی داستان پر درد و درازی دارد . در بسیاری از کشورهای این تراژدی رواج دارد . در این برنامه به دلایل و ریشه های قتلهای موسوم به قتلهای ناموسی میپردازیم و نقش حاکمیتهای ایدئولوژیک و قوانین تبعیض گرایانه را در تشدید و تشویق به اینگونه اعمال بررسی میکنیم .

میهمان : آسیه امینی ، شاعر و کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی