بالا رفتن آمار تن فروشی در ایران

در این قسمت از برنامه “ریشه ها” سیمین صبری، روانپزشک و فعال حقوق زنان در مورد تن فروشی در ایران صحبت میکند.
این موضوع با خبری که توسط برخی رسانه ها مبنی بر تن فروشی یک زن داخل قبر به خاطر ساندویچ فلافل دوباره مطرح شد.