بازداشت یک فعال محیط زیست اهل سروآباد

نیروهای ادارە اطلاعات مریوان یکی از فعالین زیست محیطی ساکن این شهر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هەنگاو، ساعت ۶ عصر یک شنبە ٢٨ بهمن ٩٧،  نیروهای ادارە اطلاعات مریوان بە منزل یکی از فعالین زیست محیطی ساکن مریوان با هویت ”ایرج رحیم زادە“ اهل روستای ”روار“ سروآباد یورش و وی را بازداشت کردەاند.

ایرج رحیم زادە ۴٠ سالە از فعالین زیست محیطی ساکن مریوان میباشد کە نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام بە تفتیش منزل وی نیز کردەاند.

بە گفتە یک منبع مطلع، آقای رحیم زادە پس از بازداشت بە اطلاعات سنندج منتقل شدە و هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد.