بازداشت یک زن مهندس برق و فعال محیط زیست از سوی نیروهای ادارە اطلاعات

 نزدیک بە دو هفتە از بازداشت نگیسا شهبازی مهندس ایلامی، و فعال محیط زیست، سرنوشت وی در هالەای از ابهام قرار دارد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از  ”هەنگاو“ نیروهای امنیتی چهارشنبە ١٠ مرداد ٩٧، بە منزل مهندس نگیسا شهبازی اهل ایلام یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

پس از نزدیک بە دو هفتە از بازداشت این زن کرد و علی رغم پیگیری های مداوم خانوادەاش، تاکنون هیچ خبری از محل نگهداری وی و سرنوشتش در دست نمی باشد.

نگیسا شهبازی مهندس برق و هم زمان عضو فعال گروه کوهنوردی “کوور” ایلام بودە کە در خاموش کرد آتش سوزی های اخیر کبیر کوه نقش برجستەای ایفا نمودە و مدام از نهادهای حکومتی انتقاد کردە است.