بازداشت چهار عضو یک خانوادە اهل بانه توسط ادارە اطلاعات

نیروهای اطلاعات شهرستان بانە چهار عضو یک خانوادە را بە اتهام همکاری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بازداشت کردند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، بامداد روز شنبە ۶ اردیبهشت ٩٩، نیروهای ادارە اطلاعات در محلە حمزە آباد شهرستان بانە به منزل شخصی صالح کریمی هجوم بردە، او و سه فرزندش را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

سازمان هه نگاو هویت اعضای این خانواده را، صالح کریمی، خلیل، کریم و بارزان کریمی نام برده است و پدر این خانواده آقای صالح کریمی به دلیل کهولت سن پس از چند ساعت بازجویی آزاده شده و هیچ اطلاعی از فرزندان وی در دست نیست.

بە گفتە یک منبع مطلع، این سە شهروند بە اتهام همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کرد اپوزسیون بازداشت شدەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد، نیروهای امنیتی ساعت ٣ بامداد و  بدن ارائە هیچ گونە مجوزی و در حالی کە اعضای خانوادە خواب بودەاند بە منزل آقای کریمی یورش و علاوە بر بازداشت این چهار شهروند، منزل آنها را نیز تفتیش کردەاند.