بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل مریوان

یک شهروند اهل مریوان هفتە گذشتە از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از هه نگاو”، روز سەشنبە ٢۶ فروردین ٩٩، اسماعیل اردوانی ۲۳ ساله ساکن محله ترخان آباد شهرستان مریوان از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بە گفتە یک منبع مطلع، این شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد اپوزسیون جمهوری اسلامی ایران بازداشت و بە سنندج منتقل شدە است.

با گذشتە یک هفتە از بازداشت این شهروند کرد، هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست و تلاش های خانوادە از سرنوشت وی بی نتیجە ماندە است.