بازداشت و بی خبری از سرنوشت یک شهروند اهل بانە

یک شهروند اهل بانە کە در تابستان امسال از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدە است، هیچ اطلاعی از سرنوشتش در دست نیست.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، از سرنوشت یک شهروند اهل بانە با هویت ”عبدالخالق خیالی“ معروف بە ”عطا قوخی“ کە ٧ ماه پیش از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدە است، هیچ خبری در دست نیست و پیگیری های  مستمر خانوادە او در این زمینە بی نتیجە ماندە است.

بە گفتە یکی از نزدیکان خانوادە خیالی، خانوادە آقای خیالی طی هفت ماه گذشتە از ترس اینکە مشکلی برای عبدالخالق پیش بیاید از رسانەای کردن خبر خودداری کردەاند.

عبدالخالق خیالی متاهل و دارای چهار فرزند است که پیشتر نیز چندین بار بە نهادهای امنیتی احضار شدە بود.

برادر دیگر وی بە نام ”لقمان خیالی“ سال گدشتە از سوی نیروهای انتظامی مورد هدف قرار گرفتە و از ناحیە پا بە شدت زخمی شدە بود.