بازداشت دو شهروند کرد در شهرهای سنندج و دیواندرە

طی روزهای گذشتە دو شهروند کرد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات شهرهای سنندج و دیواندرە بازداشت شدەاند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، روز سەشنبە ٢٩ بهمن ٩٨، نیرەهای ادارە اطلاعات دیواندرە فرهاد مرادی اهل روستای “نرگسلە” این شهرستان را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند. 

نیروهای امنیتی بدون ارائە برگە قضایی اقدام بە بازداشت فرهاد مرادی نمودە و دلیل بازداشت این شهروند کرد نامعلوم است.

از سوی دیگر، روز چهارشنبە ١۶ بهمن ٩٨، امیر گویلی شهروند اهل سنندج از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهرستان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده و از سرنوشت نیز اطلاعی در دست نیست.

امیر برادر اکبر گویلی، از فعالان مدنی سنندج است کە آذر ماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شد و کماکان در بازداشت بە سر می برد.