منشور، بازخوانی پرونده حقوق بشر در ایران – قسمت دوم

نامه ها و بیانیه های زندانیان سیاسی و نگاهی به وضعیت حقوق بشر در ایران با شکوفه آذرماسوله