انواع سواد | دکتر میترا بابک

بیسواد،بد سواد،کم سواد،و با سواد تفکیک و تلفیق این ها چه چیزی را در ذهن شما تداعی میکند؟

شما جزو کدام از این دسته ها هستید؟ آیا میدانید؟

خانم دکتر میترا بابک در برنامه ی این هفته ی #روانیار در مورد سواد صحبت میکند