چارچوب – انقلاب و اتنیکهای ایران – کردستان

سالگرد انقلاب ۵۷ را پشت سر گذاشتیم. ۴۲ سال از این انقلاب گذشته و هنوز ما با عواقب آن دست و پنجه نرم میکنیم. در این سالها به دلایل انقلاب و پروسه آن نگاه های متفاوتی وجود داشته است و از جنبه های گوناگون بررسی شده اند اما این بار دراین برنامه قصد داریم با نگاهی دیگر به این انقلاب بپردازیم. تاثیر اتنیکهای ایرانی بر انقلاب و تاثیر انقلاب بر اتنیکهای ایران.

کارشناس: خالد عزیزی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان