انفجار مین منجر بە قطع پای کولبر پیرانشهری شد

یک کولبر اهل پیرانشر در مرز تمرچین در اثر انفجار مین یکی از پاهای خود را از دست داد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از هەنگاو، ساعت ١٠ شب یک شنبە  ۱۴ بهمن ۹۷، یک کولبر اهل پیرانشهر در مرز تمرچین (حاجی عمران) در حین کولبری و در اثر انفجار مین، بە شدت زخمی شدە است.

یک منبع مطلع از مرکز درمانی شهر چومان اقلیم کردستان هویت این کولبر ۴٧ سالە را ”غفور حمزە عزیز“ اهل پیرانشهر اعلام کردە است کە در اثر انفجار مین پای راستش را از دست دادە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە بە دلیل خونریزی شدید، غفور جهت مداوا بە مراکز درمانی هولیر منتقل شدە است.