انتقال مژگان کاوسی بە زندان اوین تهران

مژگان کاوسی محقق و نویسندە  اهل کلاردشت کە از چندی پیش در زندان نوشهر ممنوع ملاقات شدە بود، بە زندان اوین تهران منتقل شدە است.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از  هەنگاو، روز دوشنبە ٢ تیر ٩٩ ، مژگان کاوسی، زندانی سیاسی کرد از زندان مرکزی نوشهر در استان مازندران بە زندان اوین در تهران منتقل شدە است.

این زندانی سیاسی بە دلیل اعتراض بە وضعیت غیر اصولی زندان و عدم شفافیت در شیوع ویروس کرونا در بند زنان این زندان، از حق مرخصی و حق ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانوادەاش محروم شدە است.

یکی از نزدیکان کاوسی ضمن تایید خبر انتقال وی بە زندان اوین  اعلام کرد: مژگان کاوسی با موافقت مسئولین ذیصلاح نسبت بە انتقال ایشان، جهت ادامە تحمل کیفری حبس بە زندان اوین منتقل شدە است، اما کماکان با خانوادە تماسی نگرفتە و این اطلاعات از طریق مسئولین زندان و وکیل ایشان بە ما منتقل شدە است.

مژگان کاوسی روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود.

اسفند ماه گذشتە نشست دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧۶ ماه و ١۵ روز حبس افزایش یافتە است. وی آذر ماه بە ۶٩ ماه حبس محکوم شدە بود.

بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣۶ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١۵ روز حبس محکوم شدە است. بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣۶ ماه حبس قابل اجرا می باشد.

مژگان کاوسی روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ ، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و هم اکنون در بند زنان نوشهر دوران محکومیت خود را سپری می کند.