انتقال دو زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بەسلول انفرادی جهت اجرای حکم

دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان مرکزی اورمیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده اند.

به گزارش تلویزیون آزادی به نقل از “هه نگاو”، روز دوشنبە ٢٣ تیر ٩٩، دو زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بە نام های صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە از بند ١_٢ زندان مرکزی ارومیە بە سلول های انفرادی این زندان منتقل شدەاند.

یک منبع مطلع بە هەنگاو اعلام کرد کە انتقال ناگهانی این دو زندانی بە سلول انفرادی موجب نگرانی دیگر زندانیان شدە و مانع تجمع آنها در سالن زندان شدەاند. این منبع در ادامە گفت کە افسر نگهبان بە آنها گفتە است کە این دو برای اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدەاند.

این دوشهروند در تاریخ ١٢ اسفند ١٣٩٢ بە همراه یک شهروند دیگر اهل مهاباد با هویت “حسین عثمانی” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و ١٢ فروردین ماه ١٣٩۴ از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە اعدام در ملاء عام محکوم شدند. اتهام آنها بمگذاری سال ١٣٨٩ مهاباد و عضویت در حزب کوملە اعلام شدە بود.

حکم اعدام حسین عثمانی در دی ماه ١٣٩۵ از سوی دیوان عالی کشور لغو و پروندە دیاکو و صابر نیز بە دادگاه انقلاب ارومیە ارجاع شد.حسین عثمانی مهرماه سال ١٣٩٨ بە ٣٠ سال حبس محکوم و هم اینک در زندان مرکزی ارومیە دوران محکومیت خود را سپری می کند.

صابر و دیاکو مهرماه سال ٩۶ برای دومین بار و از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی چابک بە اتهام “محاربە از طریق عضویت در حزب کوملە” بە اعدام محکوم و این حکم عینا از سوی دیوان حالی کشور تایید و جهت اجرا بە اجرای احکام ارسال شدە است.

این سه زندانی سیاسی به مدت یک سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات جهت اعتراف به شرکت در بمبگذاری شهر مهاباد که در شهریور ماه سال ۸۹ روی داده، تحت فشار و شکنجه قرار گرفته و در نهایت هر سه نفر مجبور به انجام اعترافات تلویزیونی در این زمینه شده اند.

اعترافات تحت شکنجه در حالی صورت گرفته کە ۴ مهرماه سال ١٣٨٩ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشتە شدن عوامل اصلی و محوری بمگذاری مهاباد خبر دادە بود.