گپ و گفت – اقتصاد نفتی، رانتی و دولتی

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفته بود: «ساختار اقتصادی ایران نفتی، رانتی و دو لتی است. اقتصادی واردات محور به جای تولیدی و صادرات محور»

او گفته این ساختار معیوب در طول دولتهای قبل همواره ادامه داشته است.

انگشت اتهام قالیباف به کجاست؟ چه کسی مسئول ایجاد و ادامه یافتن چنین ساختار فسادخیزی بوده است؟ آیا امثال قالیباف نقشی در شکل‌گیری چنین معضل کلانی نداشته‌اند؟