گپ و گفت – اقتصاد بیمار، حاصل نظام ولایی جمهوری اسلامی

آمارهای متحیر کننده ای از وضعیت فقر در ایران از سوی مراکز رسمی جمهوری اسلامی منتشر میشود . این آمارها نشان دهنده ی این است که بسیاری از خانوارها در ایران حتی برای فراهم کردن حداقل مایحتاج خورد و خوراک با مشکل روبرو هستند . نتیجه ی طبیعی این فشار روز افزون بر مردم اعتراض و اعتصاب و پرسشگری از حاکمیت بابت ناکارآمدی در سیستم است . اما عجبا که همچنان علی خامنه ای و نهادهای امنیتی او از اعتراضات با نام اغتشاش نام میبرند و همچنان با چشم بستن بر واقعیت های اسفبار حکومتشان ، اعتصابات و اعتراضات را نتیجه تحریک خارجی میدانند .

کارشناس: دکتر رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی