اقتصاد ایران در سراشیبی سقوطی بی سابقه
میهمان: جواد رحیم پور ، فعال سیاسی و کارشناس توسعه اقتصادی