اعتصاب کارگران ایستگاه راه‌آهن احمدآباد سیرجان

صبح پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ کارگران ایستگاه راه‌آهن احمدآباد واقع در تزرج کهه در سیرجان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. اعتصاب کارگران ایستگاه راه‌آهن احمدآباد  در اعتراض به عدم پرداخت ماه‌ها حقوق عقب افتاده و بیمه و مزایا صورت گرفته است.

کارگران ایستگاه راه‌آهن احمدآباد چندین دست‌نوشته در دست داشتند که روی‌ آن‌ها نوشته شده بود:

«سفره ما نان ندارد»

« امنیت شغلی نداریم»

«ما گرسنه ایم»

این چندمین اعتصاب کارگران ایستگاه راه‌آهن احمدآباد در تزرج کهه در سیرجان می‌باشد.