اعتراضات و اعتصابات در ایران و نقش اپوزیسیون

با گسترش کرونا در ایران موج نارضایتی در میان طبقات مختلف مردم افزایش یافت . حاکمیک جمهوری اسلامی که سر تا پای آن را فساد و غارت منابع ملی کشور فرا گرفته است ، در مواجهه با کرونا نه تنها نتوانست سیاست قابل توجهی در حوزه ی کنترل بیماری اتخاذ نماید، بلکه در حوزه ی اقتصادی نیز بیش از پیش با مشکلات و تنگناهای جدید مواجه شد . این مشکلات مانند همیشه دامن مردم و طبقه کارگر و آسیب پذیر کشور را گرفته است . اعتراضات و اعتصابات کارگران در روزها و هفته های گذشته نشانه ی همین تنگناها و استیصال شهروندان ایران از تهیه ی حداقل مایحتاج خود است . رویکرد و نحوه ی مواجهه ی نیروهای حارج از کشور با اعتراضات و اعتصابات داخلی اما امری است که میتواند به تقویت این اعتراضات کمک کند . وظیفه و نقش رسانه ها و فعالین خارج از کشور در خصوص حمایت از معترضین داخل از کشور چگونه باید باشد ؟ این پرسش را در برنامه ی این هفته گپ و گفت به بحث گذاشته ایم .

کارشناس میهمان:
حسن اعتمادی – تحلیلگر سیاسی