اصلاح طلبانى که برانداز شدند
 اصلاح طلبانى که برانداز شدند عمر “اصلاحات” خاتمه می‌یابد! محمد خاتمی، رهبر “اصلاحات” وابسته به حکومت، در سخنانی ناامیدانه از عدم اعتماد مردم به اصلاح طلبان سخن گفت و در ادامه اشاره کرد که ناامیدی مردم نسبت به اصلاحات موجب قوت تفکر براندازی می شود. آیا اصلاح‌طلبان هم به این نتیجه رسیده‌اند که “دیگه تمومه ماجرا”؟!