اسکندر لطفی برای ششمین بار پیاپی در چهار ماه اخیر به دادگاه احضار شد

اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان و از اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران برای ششمین بار پیاپی در چهار ماه اخیر به دادگاه احضار شد

به گزارش تلویزیون آزادی، اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان و از اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، طی ابلاغیه ای که روز دوشنبه ۳۰ دی ماه ۹۸ به دفتر صالح نیکبخت وکیل مدافع او ارسال شده می بایست روز دوشنبه ۸ بهمن ماه ۹۸ به شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی سنندج حاضر شود.

پیش تر در چند نوبت در ماههای اخیر این فعال صنفی با اتهاماتی چون تشویش اذهان عمومی و نشراکاذیب در فضای مجازی در دادگاه انقلاب سنندج محاکمه شده است.

آبان ماه ۹۷ نیروهای اطلاعات سپاه با یورش به منزل این معلم با تفتیش منزل و ضبط موبایل و کامپیوتر، او را برای بازجویی به اطلاعات سنندج بردند این نهاد امنیتی بعد از مراحل بازجویی پرونده‌ای با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب گشودند که بعد از مراحل بازپرسی در دادگاه به دادگاه های انقلاب و جزایی سنندج ارجاع شده است.