استثمار کارگران در رژیمی که با شعار عدالت حاکم شد!

کارگران در ایران سال‌هاست که در وضعیتی اندوهبار روزگار می‌گذرانند. #فعالان_کارگری​ می‌گویند کارگران در ایران تحت #استثمار_نوین​ قرار دارند و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد.

بر اساس آمارهای رسمی حدود ۱۵ میلیون کارگر در ایران وجود دارند؛ کارگرانی که با خط #فقر​ ۱۰ میلیونی مواجه‌اند اما کمتر از ۲٫۵ میلیون حقوق دریافت می‌کنند.

#کارگران​ ایرانی حتی از فقیرترین کشورهای جهان هم اوضاعی ناگوارتر دارند و در رنج بیشتری می‌برند.

ویدئوی آزادی را ببینید تا به فاجعه‌‌ای که رژیم ایران برای جامعه کارگری به وجود آورده پی ببرید.