ادارە اطلاعات مانع از ادامە تحصیل دانشجوی نخبە جوانرودی شد

یکی از دانشجویان نخبە کرد کە رتبە ٢٠ کارشناسی ارشد علوم سیاسی را بە دست آوردە بود، از ثبت نام در دانشگاه برای سال تحصیلی جدید محروم شد.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از “هەنگاو”، مسعود کریمی فعال دانشجویی کرد اهل جوانرود در استان کرمانشاه، علی رغم کسب رتبە ٢٠ کارشناسی ارشد علوم سیاسی از ثبت نام در دانشگاه محروم شدە است.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە کریمی، وی یک هفته قبل از اعلام نتایج نهایی به‌ اداره‌ اطلاعات کرمانشاه‌ احضار، و بعد از بازجوی و بی حرمتی به‌ وی از جانب مامورین اداره‌ اطلاعات کرمانشاه به‌ اواعلام می کنند که ‌اجازه‌ ادامه‌ تحصیل را ندارد تا عبرتی برای دیگران شود.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە هنگام اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد با مورد نقص در پرونده‌ روبرو می شود و سازمان سنجش کشور هم ابتدا ابراز بی اطلاعی می کنند، اما با پیگیری های مسمر این فعال دانشجوی در نهایت اعلام می دارند که‌ شما از دانشجویان ستاره دار هستید و از دانشگاه‌ و حق تحصیل محروم هستید.

لازم به‌ یاداوری است  مسعود کریمی با کسب رتبه‌ ٢٠ می توانست در  دانشگاه‌ تهران  و شهید بهشتی  پذیرفته‌ شود.