اخبار زندانیان سیاسی – ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

تهیه و تولید در گروه خبر تلویزیون آزادی