اخبار زندانیان سیاسی – ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

تهیه و تولید در گروه خبر تلویزیون آزادی