اخبار زندانیان سیاسی – ۱۳شهریور۹۸

اخبار زندانیان سیاسی با بیتا جوراب دوز و شکوفه آذرماسوله
در این برنامه علاوه بر شنیدن اخبار زندانیان سیاسی در هفته گذشته، با سوابق قاضی بدنام، محمد مقیسه آشنا می شوید.