اخبار زندانیان سیاسی- ۱۰مهر ۱۳۹۸

اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت با بیتا جورابدوز و شکوفه آذرماسوله
۱۰ مهر ۱۳۹۸

@tvazadi