اخبار زندانیان سیاسی در هفته ای که گذشت را با اجرای بیتا جورابدوز و شکوفه آذر ماسوله تماشا کنید.