احضاریوسف کاری زندانی سیاسی ترک به دادگاه انقلاب اردبیل

یوسف کاری زندانی سیاسی تورک که از ۱۲ شهریور ماه امسال دستگیر و پس از یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات اردبیل به زندان مرکزی این شهر منتقل شده جهت رسیدگی به اتهامات انتسابی به شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل فراخوانده شد.

«فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت » اتهاماتی است که این فعال مدنی بایستی روز سه شنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹٨ جهت دفاع از خود در دادگاه حضور بعمل رساند.

لازم بذکر است؛ مسئولین قضایی-امنیتی اردبیل در این پرونده در دو نوبت مانع آزادی موقت آقای کاری به قید وثیقه شده‌اند.

وثیقه اعلام شده اولیه مبلغ ۵۰ میلیون تومان اعلام شده بوده که در مرحله تودیع با افزایش شش برابری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

با اینحال این وثیقه نیز مجددا در مرحله تودیع تغییر یافته بطوریکه دادیار شعبه مسئول بررسی پرونده، آقای نونهال، به خانواده این زندانی سیاسی اعلام می‌کند که مبلغ باید به صورت وجه نقد به حساب قوه قضاییه واریز گردیده شود.

حوزه قضایی اردبیل مدتی است در پرونده‌های مربوط به فعالین مدنی که اداره اطلاعات این شهر شاکی آنها می‌شود با اخذ تصمیمات عجیب و فراقانونی در روند دادرسی‌ها، آشکارا اعمال نظر نیروهای امنیتی را دنبال کرده است.