چارچوب – احتمال ورود حقوق بشر به مذاکرات ایران و آمریکا

کارشناس:

وحید بهشتی – فعال حقوق بشر و مدیر شبکه جهانی دُر تی وی