چارچوب – احتمال احیای اصلاح طلبی در ایران

در سالهای اخیر، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها و مطرح شدن چند باره احتمال جنگ از یک طرف و اعتراضات متعدد مردمی و همه گیر شدن شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا از سوی دیگر، نگاه های مردم و تحلیلگران عمدتا به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ارتباطاتش با جهان معطوف شده است. اما در داخل کشور، رقابت برای قدرت ادامه دارد.

اصولگرایان از این تمرکز توجه به خارج از کشور استقبال کرده اند چرا که فرصت بیشتری برای قدرتنمایی های نظامی و ابراز بلندپروازیها به آنها داده و این، در پایگاه طرفدارانشان یک نکته کلیدی محسوب میشود اما اصلاح طلبها در این مدت شرایط رو به مرگی را پشت سر گذاشتند.

برخی از تحلیلگران حتی اصلاح طلبی را به جنازه ای که بوی تعفنش هم بلند شده تشبیه کرده اند اما در ماه های اخیر و در حالی که کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری دور بعدی در ایران باقی مانده، تحرکاتی مثل نامه موسوی خوئینی ها، نشان میدهد که شاید جریان اصلاحات قصد دارد از این کمای طولانی مدت خارج شود.

اما یکی از بارزترین این تحرکات، یادداشت اخیر سعید حجاریان است که علاوه بر مواردی درباره سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی، حرفهای تازه ای هم برای اصلاحات و باقی مانده جبهه طرفدارانش دارد.

کارشناس: امیر سلطان زاده – خبرنگار و تحلیلگر سیاسی