آیا پراکندگی اعتراضات ایران، منطق جغرافیایی معنا داری دارد؟

اعتراضات در ایران رو به افزایش است . ناکارآمدی نظام ، تحریمها ، فساد سیستماتیک و وضعیت وخیم اقتصادی از جمله عواملی است که در سالهای گذشته باعث افزایش موج اعتراضات در ایران شده است . هر چند عوامل متعددی در بروز اعتراضات نقش داسته اند اما با بررسی دو اعتراض عمده ی سال ۹۶ و ۹۸ این سوال مطرح میکنیم که آیا پراکنش اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ منطق جغرافیایی معناداری دارد؟ اگر چه نگاه نخست به نقشه پراکندگی جغرافیایی اعتراضات بلافاصله می تواند پیش فرضهایی ایجاد کند اما واقعا پاسخ به این سوال دشوار است. معنادار جغرافیایی یعنی مولفه هایی در برانگیختن اعتراضات که مستقیما خاستگاه محیطی داشته و یا مطالباتی که در یک مقیاس مشخص محلی قابل تفسیر باشند. در حالی که دست کم فرض های سیاسی می گویند غالب معترضان مطالبات مشترکی داشته اند که مقیاس ملی دارد و نه محلی. در این برنامه گپ و گفت به بررسی پراکندگی جغرافیایی اعتراضات سالهای اخیر در ایران پرداخته ایم. با حضور دکتر ناصر کرمی ، کارشناس جغرافیا و دکتر علی افشاری ، تحلیلگر سیاسی و عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران