چارچوب – آنچه درباره محکومان به اعدام باید بدانید

اعدام، حکمی غیرانسانی که هر روز به بهانه های مختلف در کشور ما ایران صادر و اجرا می شود. اگرچه ماهیت حکم اعدام مورد بحث بسیاری از فعالین حقوق بشر است و اغلب خواهان حذف کلی این حکم هستند اما برخی از احکام اعدام، به ویژه در جرائم سیاسی بیشتر از سایر موارد هم جلب توجه می کند چون حتی وجدان عمومی تحت آموزه های جمهوری اسلامی هم قادر به همدلی با بسیاری از این احکام نیست. بارزترین نمونه را اخیرا در مورد حکم اعدام نوید افکاری شاهد بودیم. شخصی که حاکمیت او را به قتل محکوم کرد اما وجدان عمومی با آگاهی به بی عدالتی سیستم قضایی این اتهام را باور نکرد و احساسات عموم جامعه به شدت از اجرای این حکم اعدام جریحه دار شد.

اگرچه می شود تا ساعتها به جنبه های مختلف نقض حقوق بشر در پرونده نوید افکاری پرداخت، اما ما قصد داریم در این برنامه به صورت متمرکز احکام اعدام در سه پرونده دیگر را بررسی کنیم. حیدر قربانی، محی الدین ابراهیمی و شاکر بهروزی. سه شهروند کرد که محکوم به اعدام هستند و پرونده هایشان در سه مرحله اجرا، تایید و حکم اولیه است.

کارشناس: کامران تیموری از سازمان حقوق بشری هه نگاو