چه نیرو های سیاسی مدعی حضور در آینده ایران هستند؟

گفتمان آن ها چیست و چه برنامه هایی برای ارائه دارند؟

در اولین قسمت از این برنامه، مهدی نخل احمدی گفت و گویی با دکتر مهرداد درویش پور ، جامعه شناس و استاد دانشگاه از سوئد داشته است و به ایده ی جمهوری خواهی تحول طلبی پرداخته اند.