آلترناتیو – جمهوری خواهان تحول طلب

بررسی گفتمان جمهوری خواهان تحول طلب با حضور دکتر مهرداد درویش پور ، جامعه شناس و استاد دانشگاه از سوئد