آخرین بازداشت شدگان نصیرآباد پس از بیش از سه سال بازداشت موقت؛ سرانجام روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه آزاد شدند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ؛ نجیب رئیسی و امین رئیسی از بازداشتگان نصیر آباد سرباز با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شدند. همه زندانیان نصیرآباد در دو هفته اخیر وثیقه ۵میلیاردی آزاد شده اند. وثیقه سنگین بازداشت شدگان توسط خانواده های ایشان به سختی تهیه شده است.
بازداشت شدگان نصیر آباد که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شده بودند پس از رسانه ای شدن گسترده اخبارشان و نفی اتهام توسط خود بازداشت شدگان روند پرونده که در دست وزارت اطلاعات بود تغییر کرد و برای آزادی هر کدام از زندانیان درخواست سندی با ارزش ۵ میلیارد تومان شدند.