کشتە شدن کاسبکار مهابادی در پیرانشهر

نیروهای مسلح ایران در پیرانشهر بە ظن حمل کالای قاچاق اتومبیل یک کاسبکار کرد را بە رگبار بستە و رانندە آن را بە قتل رساندند.

به گزارش شبکه آزادی به نقل از”هەنگاو” ساعت ٢ بامداد روز پنج شنبە ١۷ آبان ٩٧ نیروهای مسلح ایران در شهر پیرانشهر و در محلی بە نام کوسە بە سوی اتومبیل  یک کاسبکار کرد شلیک و رانندە آن را بە قتل رساندەاند.

هویت این کاسبکار جوان را ”صلاح اسفند وند“ ٢٨ سالە و اهل مهاباد اعلام کردە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، نیروهای مسلح ایران در حالی بە سوی اتومبیل صلاح آتش گشودەاند کە وی هیچ باری حمل نکردە است.