کتاب کشتار بی‌پایان، به چاپ رسید

کتابی پژوهشی در رابطه با اعدام، ترور و قتل‌عام مردم کردستان بر اساس آمار چاپ و منتشر شد.

نویسنده کرد اهل مهاباد، در کتابی تحت عنوان “کشتار بی‌پایان” به بررسی اعدام، ترور و قتل‌عام مردم کردستان پرداختە است.

این کتاب توسط دکتر جواد دانش پژوه بە نگارش در آمدە است.

در این کتاب آمده است: ملت کرد در جهت تحقق خواسته‌های خویش از طریق گفتگو تمام تلاش خود را به کار برده است. رویدادهای بعد از انقلاب ١٣۵٧ در کردستان به خوبی نمایانگر این مسئله است. این در حالی است که نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران با فتوای خمینی در مردادماه سال ١٣۵٨ حمله به شهرها و روستاهای کردستان را آغاز نموده، متعاقب آن خلخالی جوانان را اعدام و روستانشینان را اعم از زن و کودک و پیرمرد و پیرزن را قتل‌عام کردند.

فهرست این کتاب موضوعات زیر را دربر میگیرد:

-تاریخی کوتاه دربارەی سرکوب جنبش های کوردستان

-رویدادها و گفتگوهای پس از انقلاب ایران در سال ١٣۵٨

 -پژوهش دربارەی اعدام، ترور و ژنوساید بنابر آمار

لیست های زیر نیز در این کتاب ضمیمە شدەاند

-لیست کامل اعدام ها

-لیستی از همەی ترورها

-لیستی از مجروحین ناشی از ترور

لیستی از ژنوساید روستاییان

-لیستی از روستاهای ویران شدە

-لیستی از روستاهایی کە در آن ژنوساید صورت گرفتە است

جواد دانش‌پژوه سال ١٣٧٠ به کشور اتریش پناهنده شده و سال ١٣٨١ موفق به کسب دکترای رشته علوم تربیتی در دانشگاه وین شده است. وی از سال ١٣٩١ تاکنون در مراکز حقوقی اتریش به عنوان مترجم مشغول به کار می‌باشد.