کارگران سهامدار ایران پوپلین رشت: سود سهام‌مان کجا رفته‌است؟