چارچوب – صبا کرد افشاری و دادگاه های انقلاب

کارشناسان:
کیارش هوشمند رحیمی – وکیل دادگستری
احسان حسین زاده – وکیل دادگستری