چارچوب – بسندگی زبان فارسی

کارشناسها:
دکتر سیمین صبری – روانپزشک و فعال حقوق اقلیتها
پیمان عارف – تحلیلگر مسائل سیاسی