نگاه دوم – حقوق اهل سنت

مهمان این برنامه : فردین بسامی – سخنگوی جبهه اهل سنت ایران