نگاه دوم – بلوچستان در دهه اخیر

درنگاه دوم این هفته به بلوچستان و مسائل اخیر مربوط به آن پرداخته ایم.
مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی استان سیستان و بلوچستان در دهه اخیر، مورد بررسی دو کارشناس این برنامه قرار گرفته است:

– عماد الدین ملازهی – کمپین فعالین بلوچ
– مهدی نخل احمدی – کارشناس سیاسی