مستند پدر ترک ها

در مستند آتاتورک به زندگی پدر ها پرداخته ایم.اینکه چگونه ترکیه به یک کشور متمدن تبدیل شد.