مستند نظم نوین جهانی

مطالبی که در این مستند مطرح میشود توسط عده ای “توهم توطئه” نامیده میشود.

پذیرفتن یا نپذیرفتن محتوای این مستند بر عهده بیننده است.